ALLMÄNNA VILLKOR
Bullice AB, org.nr. 559124-8561 (”Bolaget”) driver webbsidan BenBag.se med tillhörande appar (tillsammans ”Webbsidan”), tillsammans ”Bullice”. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbsidan. Via Webbsidan kan du köpa varor från Bolaget och från extern säljare vars produkter Bolaget inte säljer utan endast distribuerar (”Externsäljare”).
1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från Bolaget och Externsäljare (”Kund”). För köp från Externsäljare gäller dock i första hand Externsäljarens villkor.
1.2 Kund godkänner dessa Villkor samt Bullices Integritetspolicy i samband med köp via Webbsidan. I tillägg godkänner Kunden även Externsäljarens gällande köpvillkor när Kunden genomför ett köp från Externsäljaren via Webbsidan (se nedan för specifik information). Dessa köpvillkor finns på respektive Externsäljares webbplats t.ex.
1.3 Genom att godkänna Bullice’s Villkor verifierar Kunden att hen har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Genom att godkänna Externsäljarens köpvillkor verifierar Kunden att hen uppfyller Externsäljarens köpvillkor vilka kan innebära att Kunden t.ex. måste ha fyllt 20 år. Bullice accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Bullice förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om Kunden nekas att genomföra köpet av Bullice betalningsförmedlare, att Bullice misstänker att Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. I det fall person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som Kund hos Bullice måste samtycke lämnas av förmyndare till Bullice före registrering genom att kontakta Bullice kundtjänst (se Webbsidan för kontaktinformation).
1.4 Bullice reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Bullice har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Bullice att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Bullice ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.
1.5 Webbsidan ägs av Bullice. Innehållet på Webbsidan ägs av Bullice eller dess licensgivare (som kan vara en Externsäljare). Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Bullice.
2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår Integritetspolicy.
2.2 När Kunden slutfört en beställning av Bullice kommer Bullice att bekräfta Kundens beställning. Ett avtal om köp av Bullice ingås först när Bullice slutligt bekräftat Kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats per e-post från Bullice till Kundens. Bullice uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Bullice kundtjänst. Bullice förbehåller sig dock rätten att ändra eller avboka Kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför Bullice kontroll exempelvis enligt punkterna 1.3 (Kunds betalningsförmåga eller vilseledande information), 1.4 (slutförsäljning eller bild- och/eller skrivfel) eller 10 (Force Majeure). Ett avtal om köp av Externsäljare ingås först när Externsäljaren slutligt bekräftat Kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats per e-post till Kunden, om inte annat framgår av Externsäljarens köpvillkor.
2.3 Kunden kan ej ändra eller avboka order.
3. Varor, priser, avgifter och betalning
3.1 Vid beställning via Webbsidan gäller de priser som anges på Webbsidan på beställningsdagen av Kundens order. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset som var vid tidpunkten när Kunden slutförde beställningen av ordern. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etc.) som anges separat. Varor från Externsäljare kan inte läggas in i ett abonnemang.
3.2 De varor Kunden kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i Bullice lager, lagersaldot kan dock ändras fram till att ordern plockas för leverans. I det fall Bullice inte har Kundens beställda vara i lager kommer Bullice kontakta Kunden.
3.3 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan. När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när Kunden lägger ordern. Beloppet debiteras Kundens konto under leveransdagen. Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan Kundens bank registrerat köpet på ditt konto.
4. Leverans och transport
4.1 Leveransen av Kundens varor sker, om ej annat anges, till den adress Kunden angivit. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Bullice uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge Bullice möjlighet att leverera till rätt adress. Om Bullice av någon av Kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.
5. Varukvalitet och ångerrätt
5.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Bullice kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Bullice ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
5.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.
5.3 Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Bullice (till exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång.
Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till:
Email: info@benbag.se ,
eller Adress: Bullice AB, WIRSÉNS VÄG 8 A 186 50 Vallentuna
Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan i meddelandet. Om Kunden inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt meddelande, kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.
5.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Bullice. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.
5.5 Bullice betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att Bullice tagit emot den returnerade varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har Bullice rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
6. Reklamation
6.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Bullice så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges på Webbsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.
6.2 Bullice står eventuellt för returfrakten för godkända reklamationer.
6.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Bullice att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Bullice strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Bullice mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Bullice förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Bullice riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN . Mer information finns på Konsumentverket .
7. Länkar
Bullice kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Bullice kontroll, och webbplatser utanför Bullice kontroll kan länka till Webbsidan. Bullice ansvarar inte för behandling av information eller personuppgifter som Kunden uppger på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.
8. Force Majeure
Bullice ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som Bullice inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Bullice Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Bullice rätt att häva köpet med omedelbar verkan.
9. Ändringar av tjänster och Villkoren
Bullice kan utan förvarning till Kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Bullice erbjuder på sin Webbsida. Bullice förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få Kundens godkännande. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från 1 vecka efter att Bullice har informerat Kunden om ändringarna per e-post eller direkt i samband med att Kunden har accepterat Villkoren på Webbsidan (görs i samband med att Kunden slutför ett köp). Bullice rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
10. Överlåtelse
Kunden har inte rätt att till annan överlåta sitt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. Bullice har dock rätt att utan samtycke från Kunden, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.
11. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.
12. Tillämplig lag och tvist
12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Bullice kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Bullice beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.
12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
____________________
Bullice Allmänna Villkor har uppdaterats 2018-11-04Integritetspolicy
Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
När du anförtror Bullice dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med apoteksdatalagen och dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Bullice AB (org. Nr 559124-8561).
I samband med att du lägger din order godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.
Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.
Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Bullice
När du blir kund hos Bullice samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.
Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar oss samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.
Hur använder vi dina personuppgifter?
Fullfölja ingått avtal
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.
Information om produkter och tjänster
Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta oss.
Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.
Med vem delar vi personuppgifterna?
Betallösningar
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna och PayEx. Klarna och PayEx kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna och PayEx är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se klarnas villkor eller Payex villkor
Transportbolag/Fraktbolag/Unifaun  
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.
Cookies/Google/Facebook
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.
Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och informationen om din användning är anonymiserad.
För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.
Direktmarknadsföring
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.
Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.
Övriga
Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.
Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.
Så här länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.
Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.
Du bestämmer över dina personuppgifter
Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Bullice samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Bullice AB, WIRSÉNS VÄG 8 A 186 50 Vallentuna. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.
Du kan alltid använda dig av den mail som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.
Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.
Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Bullice ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.
Bullice förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.